Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.tbs.bartoszyce.info.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zapytanie o cenę

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Odnowienie elewacji 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-26
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Szczegółowa informacja:

Bartoszyce 26.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach, w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

 

Odnowienie elewacji 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

 

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bartoszycach, NIP: 743-17-34-118, REGON: 510997470, KRS:0000044563, z siedzibą 11-200 Bartoszyce ul. Gen.Bema 40/108 reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Panieczko Zbigniewa.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe odnowienie elewacji 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach polegające na:

 1. prawidłowym, skutecznym i efektywnym umyciu stosownymi środkami i narzędziami elewacji budynku wraz ze spłukaniem jej czystą wodą,
 2. prawidłowym zabezpieczeniu (pokryciu) umytej elewacji budynku stosownym środkiem grzybobójczym,
 3. prawidłowym, i zgodnym z aktualnym jej wzornictwem i estetyką pomalowaniu elewacji budynku właściwymi farbami do malowania elewacji,
 4. usunięciu ewentualnych uszkodzeń powstałych w budynku lub jego otoczeniu na skutek i w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
 5. umyciu okien budynku z zewnątrz i uprzątnięciu otoczenia budynku (terenu) po wykonanych pracach.

 

 1. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

Wykonawcy oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia muszą :

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ponadto :

 1. prace mają być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposób bezpieczny dla użytkowników budynku, z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac od strony zewnętrznej budynku, bez wchodzenia do lokali mieszkalnych, wykorzystując w tym celu odpowiedni podnośnik lub rusztowanie.
 3. wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę a jedynym obciążeniem dla Zamawiającego będzie uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy kosztorysu w formie uproszczonej na przedmiot zamówienia.

 

III. Termin realizacji zadania:

Oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 31 lipca 2019r.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 1. oferta powinna być złożona na dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego druku Formularza Ofertowego, celem ułatwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej i stosownych pomiarów, bo wszelkie prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i muszą być przez niego, na jego koszt wykonane, bo za wykonanie całości zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe !

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Miejsce :

- biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. : 11-200 Bartoszyce ul. Bema 40 pok. 108

lub

- drogą elektroniczną na adres : bip@tbs-bartoszyce.pl.

2) Termin:

- oferty należy złożyć do dnia 22 maja 2019r. do godz. 12ºº.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

 • 90 % cena,
 • 10% udzielony termin gwarancji na wykonane roboty

 

VII. Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl w ciągu 5 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 

VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

 

IX. Zapytania o przedmiot zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach - Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190 lub bip@tbs-bartoszyce.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

 

TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew

 

 

 

Złącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

na

 

Odnowienie elewacji 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach ”.

 

 

 1. Wykonawca - Oferent (nazwa, adres, NIP, REGON ) :

 

 

Telefon: ….................................... Adres e-mail: ….....................................

 

 

 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :

 

......................... zł netto + …..................... zł VAT = …........................ zł brutto  ( słownie brutto …..................................................................................................... zł)

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym ( może być w formie uproszczonej) .

 

Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie koszty, roboty i materiały niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 

III. Warunki płatności :

Płatne przelewem w ciągu …............. dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru wykonanych prac przez stosowną komisję.

 

IV. Na przedmiot zamówienia udzielamy …............ miesięcy gwarancji.

Gwarancja obejmuje całość wykonanych prac i zastosowanych materiałów.

 

V. Oświadczamy, że :

 1. cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
 2. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, więc nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w całości warunki zamówienia,
 3. posiadamy wymagane prawem uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. oferujemy realizacje zamówienia w terminie do dnia …............................... 2019r.,
 6. wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie są prawdziwe.

 

….......................................... …..........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczątka Wykonawcy

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2019-04-26 13:06
Ze względu na brak ofert nie wybrano wykonawcy
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-24 13:00
Typ zdarzenia: unieważnienie

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-05-24 12:18
[drukuj]