Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.tbs.bartoszyce.info.pl

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023r, z terminem wykonania do 30 marca 2024r., w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 7 - Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych - zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120). 

Oferty należy składać w terminie do 17 listopada 2023r. na adres: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Bema 40/108

Prezes Zarządu Spółki:
Panieczko Zbigniew
Tel. 504-254-190

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-10-03 12:38

Zaproszenie do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r., z terminem wykonania do 30 kwietnia 2020r., w trybie  i  na  zasadach określonych w Rozdziale 7 - Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych – zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351).

Oferty  należy  składać  w  terminie  do  5  grudnia  2019r.   na  adres:

Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  sp.  z  o. o. w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce,  ul. Bema 40/108


Prezes Zarządu
Panieczko Zbigniew

Wymiana kotłów gazowych

Bartoszyce 24.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2018

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Do Kwoty 30 000 Euro oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  z późn.  zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

 „ Wymianę 32 kotłów gazowych wodnych w lokalach mieszkalnych w budynku
32-rodzinnym  przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

I. Zamawiający :
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.  z  o.  o.    NIP: 743-17-34-118,        REGON: 510997470
z siedzibą  11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40/108.     

II. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa wymiana istniejących kotłów gazowych wodnych w 32 lokalach mieszkalnych na nowe kotły gazowe wodne o co najmniej takich samych parametrach, dopuszczone do stosowania i dostarczone przez Wykonawcę (oferenta) w budynku 32-rodzinnym przy ul. Struga 12D  w Bartoszycach polegająca na:

 1. demontażu 32 zainstalowanych obecnie kotłów gazowych wodnych w 32 lokalach mieszkalnych w/w budynku  i  ich utylizacji,
 2. prawidłowym montażu 32 nowych kotłów gazowych wodnych dwufunkcyjnych o mocy 24 kW  i wydatku  C.W.U.  min. 11 litrów na minutę  w miejsce zdemontowanych w 32 lokalach mieszkalnych  wraz z niezbędną armaturą przyłączeniową oraz przyłączem odprowadzania spalin do komina,
 3. uruchomieniu oraz sprawdzeniu prawidłowości montażu i działania kotłów przez autoryzowany i uprawniony serwis techniczny potwierdzonym stosownym protokołem uruchomienia,
 4. dostarczeniu wymaganej przepisami prawa dokumentacji  powykonawczej wykonanej przez uprawnione osoby w postaci protokołów technicznych odbioru robót, badań, sprawdzeń, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów itp.  na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia i materiały potwierdzającej prawidłowość wykonanych robót jak  i jakość zastosowanych urządzeń i materiałów.

Uwagi:

 1. istniejące obecnie w lokalach mieszkalnych (w kuchniach) kotły gazowe wodne to kotły JUNKERS  EUROLINE  dwufunkcyjne (podgrzewają wodę użytkową i wodę w instalacji CO) o mocy 24 kW na gaz ziemny z otwartą komorą spalania,  
 2. prace  mają być wykonane  zgodnie z wytycznymi producentów kotłów i zasadami sztuki budowlanej w tym zakresie, w sposób bezpieczny dla użytkowników budynku,  z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie i  przy jak najmniejszej uciążliwości dla zamieszkujących lokale najemców.

                        

III. Termin realizacji zadania:
Oczekiwany przez Zamawiającego  termin realizacji zamówienia -  do dnia 17 października 2018r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
      1) oferta powinna być złożona na dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego druku Formularza
          Ofertowego, celem ułatwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszej oferty.
      2) przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej,  bo wszelkie
          prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego
          wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt  wykonane, bo za
          wykonanie całości zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe !
      3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dostarczenia kosztorysu do oferty.

V.  Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Miejsce
  - biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. : 11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40 pok. 108
  lub
  - drogą elektroniczną na adres : bip@tbs-bartoszyce.pl.
 2. Termin:
   - oferty należy złożyć do dnia  12 września 2018r. do godz. 12ºº.

       
VI. Kryterium wyboru oferty:

 1. optymalny stosunek jakości oferowanych urządzeń i usług w stosunku do ceny z uwzględnieniem oferowanych warunków gwarancji,
 2. preferowane będą kotły gazowe uznanych  i sprawdzonych producentów takich jak np. JUNKERS, VAILLANT,  BUDERUS  czy  VIESSMANN.

VII. Warunki  jakie muszą spełniać Wykonawcy.
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu muszą :

 1. posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu  zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 3. być autoryzowanym serwisantem producenta oferowanych kotłów.

VIII. Informacja o wyborze oferty.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl  w ciągu 5 dni od  dnia zakończenia naboru ofert.  
 2. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

X. Zapytania o przedmiot zamówienia.
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach - Panieczko Zbigniew - tel. 504-254-190 lub bip@tbs-bartoszyce.pl

XI. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (Dz. Urz. UE  L 119 z 04.05.2016 r. str.1),  zwanego  dalej  RODO,   informujemy, że  administratorem  danych  osobowych Oferenta -Wykonawcy będzie Zamawiający  i będzie  on  je przetwarzał  wyłącznie  w  celu  realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie  art.6 ust.1  RODO.  Dotyczy to w szczególności Oferenta – Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  prowadzącą  jednoosobową  działalność gospodarczą  lub jego pełnomocnika albo członka organu zarządzającego będącego osobą fizyczną.

 


Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

   
TBS sp. z o. o. w Bartoszycach
Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew


Złącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

na

„Wymianę 32 kotłów gazowych wodnych w lokalach mieszkalnych w budynku
32-rodzinnym  przy ul. Struga 12D w Bartoszycach  ”.


I. Wykonawca - Oferent  (nazwa,  adres,  NIP,   REGON ) :

 

 

         Telefon: …....................................                Adres e-mail: ….....................................


II. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :

           ….........................  zł  netto  +  …..................... zł VAT =  …........................ zł brutto

          ( słownie brutto ….....................................................................................................  zł)

            Cena ryczałtowa uwzględnia  wszystkie roboty i materiały niezbędne do prawidłowego
            zrealizowania przedmiotu zamówienia.


III.   Warunki płatności :
           Płatne przelewem w ciągu  ….............  dni  od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz
         z podpisanym protokołem odbioru wykonanych prac przez stosowną komisję.

IV.   Na przedmiot zamówienia udzielamy …............ miesięcy  gwarancji.
        Gwarancja obejmuje całość wykonanych prac i zastosowanych materiałów.

V.    Oświadczamy, że :

 1. cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
 2. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, więc  nie wnosimy żadnych zastrzeżeń  i akceptujemy w całości warunki zamówienia,
 3. posiadamy wymagane prawem uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. oferujemy realizacje zamówienia w terminie do dnia …...............................  2018r.,  
 6. wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie są prawdziwe.

 

 

       …..........................................                ….........................................................
         Miejscowość i data                             Podpis i pieczątka Wykonawcy

 

Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Panieczko Zbigniew – Prezes Zarządu
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-27 11:15

Zaproszenie do składnia ofert na zbadanie sprawozdania finansowego za 2017r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. z terminem wykonania do    30 kwietnia 2018r., w trybie i na zasadach określonych w Rozdziale 7 - Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i  ogłaszanie sprawozdań finansowych - zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz.1047 z późn. zm.).

Oferty należy składać  w terminie do 12 grudnia  2017r. na adres:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Bema 40/108.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Panieczko Zbigniew – Prezes Zarządu
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-11 15:09

Informacja o naborze najemców mieszkań w TBS sp. z o. o. w Bartoszycach.

W związku z planowaną budową budynku 24 - rodzinnego przy ul. Struga w Bartoszycach (dz. nr 422) ogłasza się nabór osób zainteresowanych najmem mieszkania w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach. Do wynajęcia na „zasadach tbs” (ustawy z 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z późn. zm.) będą 24 lokale mieszkalne tj. : - 8 lokali 1- pokojowych o pow. ok. 33m² - 16 lokali 2- pokojowych o pow. ok. 45m². Przewidywana partycypacja (udział w kosztach budowy lokalu, czyli jakby wkład własny najemcy) to : - na lokal 1-pokojowy ok. 20.000zł, - na lokal 2-pokojowy ok. 30 000zł. Planowany termin zasiedlenia wybudowanych lokali mieszkalnych to grudzień 2017r., przy czym przewidywany termin wpłaty w/w partycypacji to lipiec / sierpień 2016r. Przewidywany czynsz to ok. 10,50zł/m² lokalu miesięcznie (bez mediów).

O najem mogą się ubiegać wyłącznie osoby: 1) nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Bartoszycach, 2) o dochodach gospodarstwa domowego (suma dochodów wszystkich osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe) nieprzekraczających poniższych, miesięcznych progów

Liczba osób w gosp. domowym

 

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób

Max. dopuszczalny dochód gospodarstwa domowego w zł.

 

5 027,94zł

7 541,91zł

9 217,89zł

10 893,88zł

12 569,86zł

14 245,84zł

3) preferowane będą osoby (rodziny) wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504-254-190 lub w biurze Spółki przy ul. Bema 40/108 w Bartoszycach.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w biurze Spółki przy ul. Bema 40/108 (preferowane godziny to 10ºº-14ºº) na drukach pt. „Wniosek o zawarcie umowy partycypacji”, dostępnych na stronie internetowej www.tbs.bartoszyce.info.pl (poz. Informacje dla Najemców) lub w/w biurze, w terminie do dnia 30 czerwca 2016r.

Kwalifikacji w/w wniosków o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu, którego wnioskodawca będzie najemcą, dokonywać będzie Komisja Mieszkaniowa przy Urzędzie Miasta Bartoszyce. Lista osób uprawnionych do objęcia lokali mieszkalnych w planowanym budynku TBS sp. z o. o. zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.tbs.bartoszyce.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce.

Zarząd TBS sp. z o. o.

w Bartoszycach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Panieczko Zbigniew – Prezes Zarządu
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-31 15:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-31 15:44

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach, z siedzibą: 11-200 Bartoszyce ul. Bema 40/108

Zaprasza do składania ofert przez biegłych rewidentów na zbadanie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2015r. z terminem wykonania do 30 kwietnia 2016r., w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 7 o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r. oraz przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

Oferty należy składać w terminie do 11 grudnia 2015r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki wybrała jako najkorzystniejszą  ofertę biegłego rewidenta Danuty Ireny Okuńskiej   “O-DAN”  16-300 Augustów ul. Sajenek 42 na zbadanie Sprawozdania Finansowego TBS sp. z o. o. w Bartoszycach za 2015r. 

Do wynajęcia wolne lokale użytkowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe na działalność biurowo-usługową w budynku biurowym przy ul. Bema 40 w Bartoszycach. Budynek jest atrakcyjnie położony przy międzynarodowej trasie nr 51 z Olsztyna do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach.  Za niski czynsz oferujemy atrakcyjną lokalizacje, możliwość reklamy i sąsiedztwo wielu firm.  Bartoszyce to prężne, 26 tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, leżące w odległości 18 km od przejścia granicznego w Bezledach. Wszystkich zainteresowanych prosimy  kontakt pod nr telefonu 504-254-190 lub na adres bip@tbs-bartoszyce.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Panieczko Zbigniew – Prezes Zarządu
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-01-23 15:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44703
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-03 12:38:21